projekto logo

Liepos 15 d. pradedami nauji kursai!

voluntarius

 

Liepos 15 d. 18.00 val. Kaišiadorių Verslo ir technologijų mokykloje (Girelės g. 57) bus tęsiami pirmosios pagalbos mokymai pagal projektą "Savanoriškos veiklos skatinimas Kauno regione" įgyvendinant pagal 2014-2020m. ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto "Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" priemonę Nr. 08.3.2-ES-FA-K-415 "54+".

Šiuos kursus ves VšĮ Pirmosios medicinos pagalbos mokymo centro ,,IRTA" specialistai.

Vienoje besimokančioje grupėje gali būti iki 24 žmonių. Vykdant mokymus grupė dalijama į du ar daugiau pogrupių.

Baigusiems mokymus pagal privalomojo mokymo programą ir raštu išlaikiusiam teorinių žinių testą (teisingai atsakiusiam į 70 proc. pateiktų klausimų) bei gavusiam teigiamą praktinės užduoties įvertinimą, bus išduodamas šių projektinių kursų pažymėjimas (40 val.) bei sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas.

Neišlaikius teorijos ar praktikos egzamino, galima bus laikyti pakartotinai vieną kartą. Jei ir vėl gaus neigiamą įvertinimą, turi kartoti kursą.

Asmenims, turintiems medicinos, visuomenės sveikatos arba slaugos studijų krypties bakalauro ar magistro kvalifikacinio laipsnio ar jiems prilygintą išsilavinimą (baigusiems studijas iki 1995 m. – aukštąjį arba specialųjį vidurinį medicininį išsilavinimą), sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas gali būti išduotas be mokymo kursų lankymo, sėkmingai išlaikiusiems teorinių žinių testą bei gavusiems teigiamą praktinės užduoties įvertinimą.

Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimų registracijos žurnalas, žinių patikrinimo testų vertinimo dokumentai, pasirašyti mokymo dalyvio ir dėstytojo, saugomi įstaigoje 5 metus.

Už privalomojo pirmosios pagalbos mokymo kokybę, sveikatos žinių atestavimo pažymėjimų išdavimo tvarkos pažeidimus atsako direktoriaus įsakymu patvirtintas privalomojo pirmosios pagalbos mokymo specialistas.